Posts

Showing posts from February, 2012

ಪ್ರೀತಿಯ ಓಡತಿ

ನೀ ನನ್ನ ಜೀವವಾಗು
ಆ ಜೀವಕೆ ಕಣ್ಣಾಗು
ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೊರಿಕೆಯನು ಈಡೇರಿಸುವ ಮಾತಾಗು
ಮಾತುಗಳ ಆಲಿಸುವ ಕಿವಿಯಾಗು
ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೆಡೆಸುವ ಗುರುವಾಗು
ಪ್ರೂತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವ ಗೆಳತಿಯಾಗು
ನೋವ ಮರೆಸುವ ವೈಧ್ಯೆಯಾಗು
ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನೂಂದಿಗಿರುವ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಓಡತಿಯಾಗು ಗೆಳತಿ
ಪ್ರೀತಿಯ ಓಡತಿಯಾಗು