Posts

Showing posts from August, 2012

ಭಾರತೀಯರೇ ಸಾಕು ಎದ್ದೇಳಿ

ನಮಸ್ಕಾರಗೆಳೆಯರೆ," ಈದೇಶಉದ್ದಾರಆಗಲ್ಲಪ್ಪ” ಇವನೇನುಈವಾಕ್ಯಾಹೆಳ್ತಿದಾನೆಅಂತಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಈವಾಕ್ಯನಮ್ಮಭಾರತದೇಶದಎಷ್ಟೋಜನರಬಾಯಲ್ಲಿಬರೋಮಾತಲ್ವ. ಸ್ವಾಮಿವಿವೇಕಾನಂದರುಒಂದುಮಾತ್ಹೇಳ್ತಾರೆ "