Posts

Showing posts from February, 2014

ಮಾಯಾ ಲೀಲೆ

ಬೆಳದಿಂಗಳ ಮಾದಕತೆಯ ಸ್ಖಲನಕೆ
ಸೊಕ್ಕುತಿಹುದು ಮನದ ಕುದುರೆಯು
ಚಂದಿರನ ಬೆಳಗಿನ ಹಾಲಿನೌತಣಕೆ
ಉಕ್ಕುತಿಹುದು ಭಾವನೆಗಳ ಸಾಗರವು
ತಮವು ಮೀರಿ ಅಪ್ಪಿಹುದು ಕತ್ತಲು ಜಗವ
ನಿರ್ಭಯದಿ ಕಾಯುತಿಹನು ಶಶಿಯು ಆಗಸವ
ಕಪ್ಪು ಜಡಗಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಹುದು ಚಿತ್ತವ
ಚಿದ್ರೂಪವು ಬೆಳಗುತಿಹುದು ಆದಿಅಂತ್ಯವ
ಸುತ್ತಣ ತನಿನೀಲಿಯ ಬೆಳಗಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕಾರ
ಸನಾತನದ ಧರ್ಮದ ಬೆಳಕಲಿ ಸತ್ಯದ ಓಂಕಾರ
ಮೋಡಗಳ ಮುಸುಕಿನ ಲೀಲೆಗೆ ಚಂದಿರನು ಅವಿತಿಹನು
ಭವತಾರಿಣಿಯ ಮಾಯೆಯ ಮುಸುಕಿಗೆ ಹುಸಿಯಾಗಿಹುದು ಸತ್ಯವು
ಕಾರ್ಗತ್ತಲ ಗರ್ಭವ ಬಗೆದು ಅವತರಿಸುವುದೊಂದೇ ಕಾಂತಿಯು
ಅದೇ ಇಂದಿನ ಸೂರ್ಯನು ಹಿಂದಿನ ಚಂದ್ರನು ಮುಕ್ತಿಯ ಶಾಂತಿಯು ಮುಕ್ತಿಯ ಶಾಂತಿಯು

ಧರ್ಮವೇ ಶಕ್ತಿಯ ಗಣಿ

±ÀÈAUÉÃj zÀQëuÁªÀiÁßAiÀÄ ¦ÃoÀzÀ dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼ÀÄ ²æà ²æà ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨sÁgÀwà ªÀĺÁ ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ 1926£Éà E¸À«AiÀÄ ¥sɧæªÀjAiÀÄ°è ¸ÀAZÁgÀzÀ°èzÀÝgÀÄ. DUÀ ªÀÄzsÀÄgÉAiÀÄ GvÀÛAUÀr JA§ÄªÀ°è ©qÁgÀªÀiÁrzÀÝgÀÄ. F «μÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÉýzÀ ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ D zÀQëuÁªÀÄÆwð ¸ÀégÀƦ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨sÁgÀwà ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼À zÀgÀê£ÀPÉÌAzÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ.DUÀ ªÀÄzsÀÄgÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀQ®gÁVzÀÝ ²æà ªÉAPÀlgÁªÀÄ LAiÀÄågï CªÀgÀÄ  zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆgÀlªÀgÀÄ CªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄAvÉñÀégÀ ±ÀªÀÄð CªÀgÀÄ  dUÀÄ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß §gÀĪÀAvÉ PÉýzÀgÀÄ. DzsÀĤPÀgÁVzÀÝ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ F ¸ÀA£Áå¹UÀ¼À¯Éè¯Áè £ÀA©PɬĮè EªÉ¯Áè §ÆmÁnPÉ JAzÀgÀÄ DzÀgÀÆ CªÀgÀ£ÀÄß PÀÄvÀƺÀ®PÁÌzÀgÀÆ §gÀĪÀAvÉ LAiÀÄågï CªÀgÀ£ÀÄß PÉýPÉÆAqÁUÀ ¸Àj ºÁUÁzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄäAvÉ ¥ÀAZÉAiÉįÁè GqÀĪÀÅ¢®è £À£Àß vÀgÀºÀ £Á£ÀÄ §gÀÄwÛä JAzÀÄ DV£À PÁ®zÀ ¥Á±ÁÑvÀå GqÀÄ¥À£ÀÄß zsÀj¹ ºÉÆgÀlgÀÄ.
£ÀAvÀgÀ C¯Éèà ªÉâPÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è £ÉqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ J®èªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝ ±ÀªÀÄðgÀÄ F ¸ÀA£Áå¹AiÀÄ PÁ°UÉ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ F ¸ÀA£Áå¹ CªÀgÀÄUÀ¼…