ಕನಸ್ಸು ನೆನ್ನೆಯದು

ನಾಳೆಯ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನದನ್ನು ಕಳೆಯುವ ನಾವು
ನಮ್ಮ ಇಂದು ನೆನ್ನೆಯ ಕನಸ್ಸು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಸರಿಯೇ?

Comments

Popular posts from this blog

ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್

ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನ

ಜಾಗೋ ಭಾರತ್ ಜಾಗೋ