ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಾರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜ್ಯದಿ ನೀವಲ್ಲ ಬೇಡುವ ಬಿಕಾರಿ
ಮೆರೆಯಿರಿ ನೀವು ಕರ್ಣನಂತೆ ಅರಸಾಗಿ
ಪ್ರತಿ ದಿನವು ನೆಡೆಸಿರಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ
ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಎಂಬ ಆನೆಗಳು
ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕಾರುಣ್ಯಗಳ ಅಂಬಾರಿಯೊಳಗೆ
ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ದೇವರನ್ನು ಹೊತ್ತು
ನಿಮ್ಮ ಮನವೆಂಬ ರಾಜಬೀದಿಯೊಳು
ರಾಜಗಾಂಬೀರ್ಯದಿ ನೆಡೆಯುತಿರಲು
ಜಗವೆಲ್ಲ ನೋಡುವರು ನಿಮ್ಮ ಸವಾರಿ
ನೋಡಿ ನೆಡೆಸುವರಿನ್ನೊಂದು ಸವಾರಿ
ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜ್ಯದಿ
ಅವರವರ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜ್ಯದಿ
€ರಾಜ್¥

Comments

Popular posts from this blog

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದರ್ಶಿಕೆ "ಧರ್ಮ ಶ್ರೀ"

ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನ

ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್