ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆ


ಸುರಿಯುತಿರುವ ಈ ಜಡಿ ಮಳೆಯು ಕೆದುಕುತಿಹುದು ಮನವೆಂಬ ಜಲಾಶಯವ
ಹುಟ್ಟುವ ಭಾವನೆಗಳೆಷ್ಟೋ,ಬರುವ ಯೋಚನೆಗಳೆಷ್ಟೋ,ಈಡೇರುವ ನೆನಪುಗಳೆಷ್ಟೋ,
ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲಿ 
ಮರೆಯಲಾರದ ನನ್ನವಳ ನೆನಪುಗಳೆಷ್ಟೋ ಆಡಿದ ಪಿಸುಮಾತುಗಳೆಷ್ಟೋ,
ತೀರದ ದಾಹವ ತಣಿಸಲು ಮೀಯಬೇಕು ಇನ್ನು 
ಈ ಮಳೆಯಲಿ ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನದಲಿ

Comments

Popular posts from this blog

ಜಾಗೋ ಭಾರತ್ ಜಾಗೋ

ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನ

ಶರಣೆಂಬೆ ಶಾರದಾಂಬೆ